Predmet opštih uslova poslovanja Centra Dialog d.o.o.

Opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobni odnosi u vezi sa pružanjem usluga između Centra Dialog (u daljem tekstu Centar) i njegovih klijenata / poslovnih partnera / polaznika.

Prijave na kurs stranog jezika ili ispit iz stranog jezika

Prijava na kurs stranog jezika ili ispit iz stranog jezika vrši se isključivo pismenim putem, popunjavanjem prijavnog formulara na službenoj stranici Centra ili lično u prostorijama Centra ili putem elektroničke pošte. Popunjavanjem prijave odnosno slanjem prijave putem e-pošte klijent se slaže s Opštim uslovima poslovanja Centra, koji se nalaze na službenoj stranici Centra.

Nakon što klijent izvrši prijavu za ispit iz stranog jezika ili kurs stranog jezika, od Centra dobija pismenu potvrdu o prijavi putem e-pošte koju je naveo u prijavi. U potvrdi o prijavi nalazit će se osnovne informacije o kursu ili ispitu. Klijent je dužan da obavijesti Centar ako dođe do promjene ličnih podataka (adresa, broj telefona, e-adresa).

Prijava za ispit vrši se najkasnije 21 dan prije ispita. Kasnije prijave moguće su samo ako još ima slobodnog mjesta.

Minimalan broj prijavljenih, ustupanje mjesta i preuzimanje troškova kursa ili ispita

Kursevi i ispiti mogu se održati samo s minimalnim brojem prijavljenih klijenata. Ako na kurs bude prijavljeno manje od minimalnog broja klijenata, Centar može da smanji ponuđeni broj časova ili ponuditi novu cijenu kursa prilagođenu broju klijenata i broju časova.

Minimalan broj klijenata može da bude različit ovisno o ponuđenom tečaju. Ispiti se mogu održati samo s minimalnim brojem klijenata prijavljenih na određenu razinu ispita. Minimalan broj prijavljenih može se razlikovati u zavisnosti od ponuđeng kursa. Prijava na kurs ili ispit može da bude prebačena na treće lice. U tom slučaju, treće lice preuzima troškove kursa ili ispita, kao i mjesto osobe koja joj je ustupila mjesto.

Uplate, odustajanje, povrat uplaćenih sredstava

Taksa za kurs uplaćuje se najkasnije 10 dana prije početka kursa. Ako klijent vrši plaćanje kursa na rate, potpisuje Aneks, u kojem su navedeni tačni datumi dospijeća rata. Ako se klijent odjavi s kursa u roku kraćem od 10 dana prije početka kursa, Centar Dialog zadržava 50 % sredstava od ukupne takse za kurs. A ako se klijent odjavi nakon početka kursa, Centar Dialog zadržava 100 % od ukupne takse za kurs.

Ako se klijent odjavi s kursa, a potpisao je Aneks za plaćanje kursa na rate, dužan je da odmah nakon odjave uplati 100 % od ukupne takse za kurs. Pravovremena uplata takse za kurs uslov je za pohađanje kursa. Povrat uplaćene takse za tečaj vrši se samo u slučaju da kurs ne bude održan.

Ako klijent kasnije krene na kurs, taksa se ne umanjuje. Ako klijent ne uplati taksu za kurs, Centar će angažovati službu za naplatu dugovanja.

Taksa za ispit uplaćuje se najkasnije 3 dana nakon prijave ispita, odnosno najkasnije 28 dan prije termina ispita. Klijent koji se prijavljuje za ispit može, umjesto da uplati odmah cijeli iznos, uplatiti predujam koji iznosi 115,00 KM od ukupne takse za ispit, a ostatak takse uplaćuje se 5 dana prije ispita.

Centar ima pravo u slučaju otkazivanja ispita u roku kraćem od 28 dana, a u svrhu izmirenja nastalih administrativnih troškova da zadrži uplaćeni iznos od 115,00 KM. Taj se iznos ne vraća kandidatu, neovisno od razloga spriječenosti dolaska na ispit, jer rizik nedolaska na ispit snosi isključivo kandidat. To se odnosi na sve vrste otkazivanja, odnosno spriječenosti dolaska na ispit, neovisno od razloga otkazivanja i spriječenosti.

Održavanje kurseva i promjena programa kurseva

Tok i način održavanja kurseva, kao i sami sadržaji, određuju se prilikom planiranja kursa. Iste Centar može i promijeniti u svrhu kvalitetnijeg izvođenja nastave. Ako dođe do promjene predavača na kursu (adekvatna zamjena) klijent nema pravo da odustane od kursa. Jedna nastavna jedinica (čas) u Centru traje 45 minuta. U cijenu kursa nije uračunat materijal za učenje (udžbenici, rječnici, CD-ovi,…).

Odgovornost

Pohađanje naših kurseva i ispita na vlastitu je odgovornost. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu, povrede, kvar ili krađu bilo koje vrste za vrijeme održavanja kursa ili ispita.

Zaštita ličnih podataka i Obavještenja o novostima

Prijavom na bilo koju uslugu našeg Centra klijent Centru daje saglasnost za upotrebu ličnih podataka klijenta, samo u svrhu postupka vezanog za ispite iz stranog jezika i kurseve stranih jezika. Centar se obavezuje da će lične podatke klijenata zaštititi od trećih lica. Svojom prijavom na kurs ili ispit iz stranog jezika prijavljujete se na Newsletter, koje Vam Centar šalje putem e-pošte ili telefona. Klijent se u svako doba može da se odjavi s popisa primatelja Newslettera.

Završne odredbe

Za sve sporove nadležan je sud koji se nalazi u mjestu sjedišta Centra.

bs_BABS