Terms and Conditions

Subject matter of the Terms and Conditions of EUDIALOG d.o.o.

General Terms and Conditions regulate the relations between the foreign language center EUDIALOG d.o.o. (hereinafter: the Center) and its clients/business partners/students regarding the provision of services.

 

Applying for a foreign language course or an ÖSD German language exam

Applying for a foreign language course or an ÖSD German language exam is done exclusively in written, by filling out the application form on the official website of the Center or in person at the premises of the Center or by email. By filling out the application or applying through email, the client agrees to the General Terms and Conditions of the Center, which can be found on the official website of the Center.

After filling out the application for a German language exam or a foreign language course, the Center provides the client with a written application confirmation via the email specified in the application. The application confirmation will contain the basic information on the course or the exam. The client shall inform the center if there is a change of personal data (address, telephone number, email address).

Application for the exam is done no later than 21 days before the exam. Late applications are possible only if there are spots available.

 

Minimum number of applicants, handing over a spot and bearing the costs of courses or exams

Courses and exams can only be held if there is at least the minimum number of candidates applied. If less than the minimum number of candidates applied for a course, the Center can reduce the number of hours offered or offer a new course price adjusted to the number of candidates and the number of hours.

The minimum number of candidates may vary depending on the offered exchange rate. The exams can only be held if there is at least the minimum number of candidates applied for a certain exam level. The minimum number of candidates may vary depending on the offered exchange rate. Application for the course or exam may be transferred to a third party. In such instance, the third party will bear the costs of the course or exam, as well as occupy the spot of the person handing over the spot.

 

Payments, cancellation, refunds

The fee for the course shall be paid no later than 10 days before the start of the course. If the course fees are to be paid in installments, the client must sign the Annex, containing the exact due date of each installment. If the client cancels his attendance to the course within less than 10 days before the start of the course, the Center retains 50% of the total fee for the course. If the course attendance is canceled by the client after the start of the course, Dialog retains 100% of the entire payment for the course.

If the course attendance is canceled by the client who signed the Annex for installment payment, he or she shall pay 100% of the total course fee immediately after the cancellation. The requirement for attending a course is payment of the fee in a timely manner. Refunds are done only in the event of the course not taking place.

If the candidate is late with his attendance of the course, the payment is not reduced. If the candidate does not pay the course fee, the Center shall hire a debt collection service.

Exam fees must be paid no later than 3 days after applying for the exam, i.e., 28 days prior to the exam taking place at the latest. The candidate who applies for the exam may, instead of paying the full amount immediately, pay an advance amounting to 65 EUR, and the rest of the fee is paid 5 days prior to the exam taking place.

In the event of the client canceling the exam less than 21 days prior to the exam taking place, the Center has the right to retain the paid advance for the purposes of settling the administrative costs incurred. The advance is not refunded to the candidate, regardless of the reason the candidate is prevented from attending the exam, since the risk of not attending the exam is borne solely by the candidate. This refers to all types of cancellations or any prevention from attending the exam, regardless of the reason of the cancellation or prevention.

 

Conducting the courses and changes in the curriculum

The flow and manner of conducting of courses, as well as their contents, are determined when planning the course. These can also be changed for the purposes of increasing the quality of a course. If there is a change in the course lecturer (with an adequate replacement), the candidate is not entitled to cancel his attendance to the course. The duration of one lesson (class period) is 45 minutes. Learning materials (books, dictionaries, CDs,…) are not included in the price.

 

Assumption of risk

Attending our classes and exams is at the risk of the candidate. The organizer is not held responsible for any damage, injury, defect or theft of any kind whatsoever for the duration of conducting the courses or exams.

Protection of personal data and the Newsletter

By signing up to any of the services of the Center, the client gives consent to the Center to use personal data of the client, solely for the purpose of conducting activities regarding foreign language exams and foreign language courses. The Center undertakes to not disclose client’s personal data to third parties. By signing up to a foreign language course or exam you subscribe to the Newsletter which is sent by the Center via email or phone. The client may unsubscribe from receiving the Newsletter at any time.

 

Final provisions

The court having jurisdiction over the Center’s registered office is competent to settle any disputes.

Predmet općih uvjeta poslovanja centra EUDIALOG d.o.o.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se međusobni odnosi u vezi s pružanjem usluga između centra za strane jezike EUDIALOG (u daljem tekstu: Centar) i njegovih klijenata / poslovnih partnera / polaznika.

 

Prijave na tečaj stranog jezika ili ispit iz stranog jezika

Prijava na tečaj stranog jezika ili ispit iz stranog jezika vrši se isključivo pismenim putem, popunjavanjem prijavnog formulara na službenoj stranici Centra ili osobno u prostorijama Centra ili putem elektroničke pošte. Popunjavanjem prijave odnosno slanjem prijave putem e-pošte klijent se slaže s Općim uvjetima poslovanja Centra, koji se nalaze na službenoj stranici Centra.

Nakon što klijent izvrši prijavu za ispit iz stranog jezika ili tečaj stranog jezika, od Centra dobiva pismenu potvrdu o prijavi putem e-pošte koju je naveo u prijavi. U potvrdi o prijavi nalazit će se osnovne informacije o tečaju ili ispitu. Klijent je dužan obavijestiti Centar ako dođe do promjene osobnih podataka (adresa, broj telefona, e-adresa).

Prijava za ispit vrši se najkasnije 21 dan prije ispita. Kasnije prijave moguće su samo ako još ima slobodnog mjesta.

 

Minimalan broj prijavljenih, ustupanje mjesta i preuzimanje troškova tečaja ili ispita

Tečajevi i ispiti mogu se održati samo s minimalnim brojem prijavljenih klijenata. Ako na tečaju bude prijavljeno manje od minimalnog broja klijenata, Centar može smanjiti ponuđeni broj sati ili da ponuditi novu cijenu tečaja prilagođenu broju klijenata i broju sati.

Minimalan broj klijenata može se razlikovati ovisno o ponuđenom tečaju. Ispiti se mogu održati samo s minimalnim brojem klijenata prijavljenih na određenu razinu ispita. Minimalan broj prijavljenih može se razlikovati ovisno o ponuđenom tečaju. Prijava na tečaj ili ispit može biti prebačena na treću osobu. U tom slučaju, treća osoba preuzima troškove tečaja ili ispita, kao i mjesto osobe koja joj je ustupila mjesto.

 

Uplate, odustajanje, povrat uplaćenih sredstava

Pristojba za tečaj uplaćuje se najkasnije 10 dana prije početka tečaja. Ako klijent vrši plaćanje tečaja na rate, potpisuje Prilog, u kojem su navedeni točni datumi dospijeća rata. Ako se klijent odjavi s tečaja u roku kraćem od 10 dana prije početka tečaja, Centar Dialog zadržava 50 % sredstava od ukupne pristojbe za tečaj. A ako se klijent odjavi nakon početka tečaja, Centar Dialog zadržava 100 % od ukupne takse za tečaj.

Ako se klijent odjavi s tečaja, a potpisao je Prilog za plaćanje tečaja na rate, dužan je odmah nakon odjave uplatiti 100 % od ukupne pristojbe za tečaj. Pravovremena uplata pristojbe za tečaj uvjet je za pohađanje tečaja. Povrat uplaćene takse za tečaj vrši se samo u slučaju da tečaj ne bude održan.

Ako klijent kasnije krene na tečaj, pristojba se ne umanjuje. Ako klijent ne uplati pristojbu za tečaj, Centar će angažirati službu za naplatu dugovanja.

 

Pristojba za ispit uplaćuje se najkasnije 3 dana nakon prijave ispita, odnosno najkasnije 21 dan prije termina ispita. Klijent koji se prijavljuje za ispit može, umjesto da uplati odmah cijeli iznos, uplatiti predujam koji iznosi 65 EUR, a ostatak pristojbe uplaćuje se 5 dana prije ispita.

Centar ima pravo u slučaju otkazivanja ispita u roku kraćem od 21 dan, a u svrhu izmirenja nastalih administrativnih troškova zadržati uplaćeni predujam. Taj se predujam ne vraća kandidatu, neovisno o razlogu spriječenosti dolaska na ispit, jer rizik nedolaska na ispit snosi isključivo kandidat. To se odnosi na sve vrste otkazivanja, odnosno spriječenosti dolaska na ispit, neovisno o razlogu otkazivanja i spriječenosti.

 

Održavanje tečajeva i promjena programa tečajeva

Tijek i način održavanja tečajeva, kao i sami sadržaji, određuju se prilikom planiranja tečaja. Iste Centar može i promijeniti u svrhu kvalitetnijeg izvođenja nastave. Ako dođe do promjene predavača na tečaju (adekvatna zamjena) klijent nema pravo odustati od tečaja. Jedna nastavna jedinica (sat) u Centru traje 45 minuta. U cijenu tečaja nije uračunat materijal za učenje (udžbenici, rječnici, CD-ovi,…).

 

Odgovornost

Pohađanje naših tečajeva i ispita na vlastitu je odgovornost. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu, povrede, kvar ili krađu bilo koje vrste za vrijeme održavanja tečaja ili ispita.

 

Zaštita osobnih podataka i Obavijesti o novostima

Prijavom na bilo koju uslugu našeg Centra klijent Centru daje suglasnost za upotrebu osobnih podataka klijenta, samo u svrhu postupka vezanog za ispite iz stranog jezika i tečajeve stranih jezika. Centar se obavezuje da će osobne podatke klijenata zaštititi od trećih strana. Svojom prijavom na tečaj ili ispit iz stranog jezika prijavljujete se na Obavijesti o novostima, koje Vam Centar šalje putem e-pošte ili telefona. Klijent se u svako doba može odjaviti s popisa primatelja Obavijesti o novostima.

 

Završne odredbe

Za sve sporove nadležan je sud koji se nalazi u mjestu sjedišta Centra.